ภาพกิจกรรม
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นำโดยนายชูเชิด ญานะประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหมอก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2565,15:35   อ่าน 45 ครั้ง