ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 65
วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 นำโดยนายนรินทร์ ศรีวิชัย หัวหน้าวิชาการโรงเรียนบ้านเวียงหมอก กล่าวเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้รักษาวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี มีน้ำใจ โดยน้อมนำเอาหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินงานในชีวิตประจำวัน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BanWiangmokSchool&set=a.1108646583121078

โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,20:48   อ่าน 24 ครั้ง