ภาพกิจกรรม
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ นำโดยนายเฉลิม เงินสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหมอก เป็นประธานในกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี พร้อมคณะวิทยากร โดยจัดให้มีการเดินทางไกล สำหรับลูกเสือสำรอง ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเวียงหมอก ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กฎระเบียบต่างๆ ฝึกการเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
https://www.facebook.com/media/set?vanity=BanWiangmokSchool&set=a.223933453347191


โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2566,22:48   อ่าน 32 ครั้ง