ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมความรู้พัฒนาการและสิทธิเด็ก โรงเรียนบ้านเวียงหมอก
โรงเรียนบ้านเวียงหมอก ขอขอบคุณคณะวิทยากร จากโครงการเคียงริมโขง ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ได้ทำงานด้านส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่อง พัฒนาการร่างกายเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นและสิทธิเด็ก โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมในวัน พุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566https://www.facebook.com/media/set/edit/a.233701829037020
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,17:36   อ่าน 14 ครั้ง