ภาพกิจกรรม
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นำโดยนายเฉลิม เงินสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหมอก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน โดยได้รับเกียรติจากคุณครูธรรมรัตน์ นามศิริ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นวิทยากรให้ความรู้ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ ในนามของผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านเวียงหมอก ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้https://www.facebook.com/media/set/?set=a.266996375707565&type=3
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,20:08   อ่าน 16 ครั้ง