คณะผู้บริหาร

นายชูเชิด ญานะประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา