คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางชุติมณฑน์ เมืองแก่น
ครู คศ.3

นางคนานางค์ คำปันแปง
ครู คศ.3

นางสาวนิชานาถ นิตย์ด่านกลาง
พนักงานราชการ