กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกาญจนา อินทรสิทธิ์
ครู คศ.3

นางบัณรส เหมันต์
ครู คศ.1