กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเจนจบ จันต๊ะคาด
ครู คศ.3

นายเฉลิมชัย วรรณสาร
ครู คศ.3